De opbrengsten van ons onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat uw kind met veel plezier bij ons naar school gaat. Maar natuurlijk gaat uw kind ook naar school om iets te leren. Ieder kind leert op zijn eigen manier. Wij proberen hier zo goed als mogelijk bij aan te sluiten. Binnen de diverse methodes maken wij gebruik van de methodetoetsen. Deze vinden over het algemeen plaats per twee of drie weken. Deze methodetoetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd en vervolgens wordt er per leerling vastgesteld hoe de leerling verder kan leren/ontwikkelen.

Twee keer per jaar toetsen wij onze leerlingen met methode onafhankelijke toeten vanuit het Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen laten in de laatste jaren een mooie groei zien. Op het gebied van lezen, taal en rekenen zijn de groepsgemiddelden voldoende. Begrijpend lezen blijft wat achter. Daar besteden wij dit schooljaar extra aandacht aan middels een scholing voor de leerkrachten, invoeren nieuwe methode en extra lessen begrijpend lezen.
Onze sociale opbrengsten zijn in alle groepen goed. Dit draagt bij aan een prettige sfeer bij ons op school. De kinderen voelen zich veilig en kunnen zich daardoor goed ontwikkelen.

Via http://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11140/Openbare-Basisschool-de-Voorpoort?postcode=8325az&presentatie=1&sortering=2 kunt u onze opbrengsten bekijken.

Voor de eindtoets basisonderwijs geldt dat wij alle leerlingen meetoetsen. Sommige leerlingen mogen wij achteraf uit de toetsscore halen (korter dan 4 jaar in Nederland of PRO verwijzing). Daarom kloppen de opbrengsten van de eindtoets bij Scholen op de kaart niet helemaal. Hieronder geven wij u de opbrengsten van de laatste 3 jaar:

 

201520142013

534,3

Ondergrens: 533,5   

535,7

Ondergrens: 533,4    

533,9

Ondergrens: 533,2

Onze methode onafhankelijke toetsen worden geanalyseerd door de leerkracht en de intern begeleider. De uitkomsten worden verwerkt in een groepsplan. De uitwerking van dit groepsplan ziet u weer terug in de klassenpraktijk.

Iedere leerkracht werkt met een groepsjaarplan. Dit is een overzicht van alle leerlingen, waarbij per vakgebied wordt aangegeven welke zorg deze leerling nodig heeft (pluswerk, basisgroep, instructiegroep) Tevens bevat het groepsjaarplan alle andere bijzonderheden rondom de groep en per leerling. Denkt u dan aan bijzonderheden in de thuissituatie, onderzoeken, beperkingen enz. Natuurlijk maakt het groepsplan deel uit van het groepsjaarplan.

Mocht u nog meer willen weten over de opbrengsten van ons onderwijs, schroom dan niet en neemt u contact op met onze directeur via directie@obsdevoorpoort.nl of telefonisch 0527-241485 voor het maken van een afspraak.