Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Passend onderwijs is niet speciaal maar normaal is ons motto.

In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u uitgebreid lezen welke zorg wij op school kunnen bieden. Klikt u hier voor ons SOP.

Op OBS de Voorpoort kunnen wij de volgende ondersteuning bieden:

 • Leerlingen met spraak- taalproblematiek
 • Anderstalige leerlingen
 • Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch vlak
 • Leerlingen met een leerbeperking (lage intelligentie, aangeboren verstandelijke beperking)
 • Leerlingen met gedragsproblematiek
 • Leerlingen vanuit achterstandssituaties
 • Hoogbegaafde leerlingen, wij werken met de methode levelwerk
 • Zieke leerlingen
 • Dyslexie/dyscalculie
 • Tevens is ons gebouw toegankelijk voor rolstoegebruikers

Wij hebben een aantal specialisten aan het werk binnen onze school:

 • Juf Helma is gedragsspecialist
 • Juf Astrid is zorgspecialist en intern begeleider
 • Juf Esther is onze ICT coördinator
 • Juf Hetty is onze specialist voor het jonge kind
 • Juf Karen is onze taalspecialist
 • Juf Janet is onze orthopedagoog verbonden aan school via stichting Op Kop

Een leerling die in aanmerking komt voor extra ondersteuning wordt eerst besproken binnen het team en met de orthopedagoog die verbonden is aan onze school. Het is altijd afhankelijk van de op dat moment geldende situatie of de leerling bij ons op school ingeschreven kan worden. Mocht dit niet lukken dan gaan wij samen met de ouders op zoek naar een passende plek voor de leerling.

Wat kunnen we?
“In ons streven naar passend onderwijs willen we zoveel mogelijk zorg op maat bieden. Onze zorg wordt gekenmerkt door hulpverlening en preventie: dat betekent tijdige signalering van problemen door de leerkracht, gevolgd door een adequate reactie in de vorm van extra zorg, zowel in de klas als daarbuiten. Voor een kind met een beperking willen we een onderwijsaanbod ontwikkelen dat aansluit op de mogelijkheden van deze leerlingen. Dit onderwijsaanbod kan gestalte krijgen in de groep, maar ook daarbuiten, in de vorm van ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband en vanuit het Regionale Expertisecentrum. Wij gaan er vanuit dat de ouders van de betreffende leerling ook een bijdrage leveren vanuit de kennis die ze van hun kind hebben”.

Waar liggen onze grenzen?
1. Verstoring van rust en veiligheid:
 Indien een leerling een beperking heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt ,leidend tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor ons de grens bereikt waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind met een beperking te bieden.
2. Wederzijdse beïnvloeding van verzorging/behandeling  onderwijs:
 Indien een leerling een beperking heeft die een zodanige verzorging / behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor ons de grens bereikt waarbij het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een beperking te bieden.
3. Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen:
 Indien het onderwijs aan de leerling met een beperking een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige zorgleerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor ons de grens bereikt waarbij het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de zorgleerlingen in de groep.

Wanneer u meer informatie over het passend onderwijs wilt lezen klikt u dan op onderstaande informatie.

Onze missie is: Vanuit vertrouwen, samen bouwen