Informatie over 'Hallo Wereld'.

Op Kop is de stichting voor openbaar onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Bij Op Kop zijn 20 openbare basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs aangesloten.  De stichting is de afgelopen jaren op zoek gegaan naar datgene wat zowel de onderwijskwaliteit als het profiel van de school kan versterken. Vanuit de diverse gelederen van de aangesloten scholen kwam de wens naar voren om het profiel betreffende vorming en identiteit van de scholen te versterken, daarbij niets afdoend aan de individuele signatuur van de bij Op Kop aangesloten scholen. De wens werd geuit om in dit proces, indien mogelijk, samen met G/I/HVO op te trekken. In het vroege voorjaar van 2013 hebben de eerste verkennende gesprekken plaats gevonden in een daartoe opgerichte werkgroep. Eind 2013 werd in de werkgroep het besluit genomen een pilot in te richten om bovenstaande intenties nader te onderzoeken en concreet vorm te geven. Vanuit Op Kop vindt men de Aremberg in Zwartsluis bereid om mee te denken in het pilottraject. De pilot is gestart op 8 januari 2015. Binnen de pilot werken de volgende docenten samen: docent PCGVO, docent HVO en groepsleerkrachten. De pilot wordt gevolgd en begeleid door regiobegeleiders van de desbetreffende denominaties, de werkgroep “Hallo wereld!”, de klankbordgroep (ouders) en de projectbegeleider G/HVO. Vanaf schooljaar 2016-2017 is het project ‘Hallo wereld’ ook van start gegaan op OBS de Voorpoort in Vollenhove en OBS Emmaschool in Steenwijk.

Doelen/intentie

De scholen van Op Kop willen meer aandacht en vorm gaan geven aan het onderwijs over actief burgerschap, sociaal-emotionele vorming en geestelijke stromingen/levensbeschouwing. Zij willen in dit proces graag samen optrekken met G/I/HVO, om zo elkaar aan te vullen én te versterken, teneinde een zo compleet/breed mogelijk vormingsaanbod voor de leerling te realiseren. Er is gehoor gegeven aan de wens leerlingen de lessen G/I/HVO niet apart maar samen te laten volgen. Op deze manier leren kinderen samen over de diverse (levensbeschouwelijke) richtingen, van een docent die kennis en expertise heeft vanuit een bepaalde richting. Binnen de opzet van de lessen in het kader van ‘Hallo Wereld!’ wordt de expertise van de groepsleerkracht en de G/I/HVO- docenten optimaal benut en vindt verbinding  en verbreding plaats.

Uitgangspunten:

Binnen de openbare school streven we naar erkenning van en waardering voor alle aanwezige identiteiten. Daarnaast wordt het vormingsaspect op het gebied van sociaal emotionele vaardigheden, burgerschap, geestelijke stromingen in combinatie met het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs van groot belang geacht. In het proces van ‘Hallo Wereld!’ komen deze uitgangspunten samen. Dit wordt vorm gegeven door de groepsleerkrachten in samenwerking met de vakleerkrachten G/I/HVO. Het uitgangspunt, en de nadrukkelijke wens van de Stichting ‘Op Kop’, is dat de  lessen in het kader van ‘Hallo Wereld!’ door alle kinderen worden bijgewoond. Er wordt, na goede communicatie met de ouders, van uitgegaan dat leerlingen deel nemen tenzij de ouders bezwaar aantekenen.


Inhoudelijk:

Er wordt gewerkt vanuit thema’s. Elk schooljaar kent vier thema’s. *Vanuit het thema wordt de koppeling gemaakt met actief burgerschap, de sociaal emotionele ontwikkeling en geestelijke stromingen. De G/I/HVO lessen sluiten aan bij het centrale thema, ingevuld vanuit de eigen richting. Elk thema kent een doorlooptijd van 8 weken. Daarnaast zijn er 4 X 2 vrij in te vullen lessen (bijvoorbeeld met de actualiteit of een feest). Binnen het thema staan o.a. verhalen vanuit de diverse achtergronden (Humanistisch, Christelijk, Islamitisch, etc. centraal. Inhoudelijk worden feesten in de themaperiode (zoveel mogelijk) gekoppeld aan het centrale thema of in de ‘vrije lessen’ gepland. De les begint met een terugkoppeling naar de vorige les. Daarna volgt het verhaal met een verwerkingsopdracht en een terugkoppeling naar het centrale thema. 

Organisatie:

De lessen G/I/HVO duren 45 minuten. Deze lessen worden ook door de groepsleerkracht bijgewoond. De groepsleerkracht besteed gedurende de week ook aandacht aan het thema vanuit de invalshoek van de sociale-emotionele vorming, burgerschap en de geestelijke stromingen. Op deze manier kan de groepsdocent gedurende de week  de verbinding maken met wat er in de les G/I/HVO  is besproken. Het staat de leerkracht vrij hoeveel tijd ze hieraan besteden, dit mag afhankelijk zijn van de ‘couleur locale’. 

*: Het is mogelijk dat het team, in overleg met de docenten G/HVO er voor kiest om met twee thema’s per jaar te werken. Voordeel hierbij is dat het thema door zowel de GVO, IVO als de HVO docent met de klas wordt besproken.

Hallo Wereld blok 3, thema Moed

Na afloop van ieder blok kunt u hier de samenvattingen van het blok vinden.
Klikt u hier voor het verslag van HVO
Klikt u hier voor het verslag van GVO

Hallo Wereld periode 1, 2016

Hallo Wereld-GVO in groep 3,4 en 5.

Dit schooljaar is Hallo Wereld gestart in de groepen 3  t/m 8. Een combinatie van verschillende vormingsvakken waaronder ook godsdienstig vormingsonderwijs. Ik startte in de groepen ¾ en 5. Voor deze leerlingen was godsdienst een nieuw vak. Daarom werd er eerst kennisgemaakt.

We deden dat met het lied ‘Hallo Wereld’. De tekst riep al verschillende vragen op. Hallo Wereld gaat over: elkaar ontmoeten; nadenken over goed en fout; wie ben ik en wie ben jij? Als ontmoetingssymbool maakten de kinderen allemaal een omtrek van hun eigen hand en versierden die met hun naam. De handen hangen als een lange slinger in de hal van school.

Op 10 oktober  ging het Hallo Wereld-project officieel van start. We dansten en zongen het lied.

Het eerste thema was ‘Ik, jij en wij’.

In de klas keken we  naar  ‘ik’. Met behulp van playmobil-poppetjes werd het gezin waar het kind bij hoort, neergezet.  Door om de groep poppetjes een gekleurde veter te leggen, werd duidelijk dat deze mensen bij elkaar horen. Niemand wil een ander kwijtraken. We maakten een tekening van het gezin op de voorkant van de Hallo Wereld-map.

In de volgende lessen  vertelde ik een Bijbelverhaal. Allereerst werd natuurlijk naar dit bijzondere boek gekeken. Wat is het voor een boek? Iemand bedacht dat dit een ‘God-boek’ is. Een ander vertelde dat ze thuis ook zo’n boek hebben. En weer een ander vertelde dat oma uit dit boek voorleest.

De kinderen hoorden een verhaal over een vader met twee zonen. Ze woonden op een boerderij en werkten hard. Toch was één zoon niet tevreden. Hij wilde meer en trok de wereld in. Zijn vader vertelde hem bij vertrek, dat hij altijd terug mocht komen. 

In de klas stelden we vragen aan de hoofdrolspelers van dit verhaal. We ontdekten dat op sommige vragen verschillende antwoorden mogelijk zijn. Zo gaat dat vaak met geloofszaken. Niemand weet precies hoe de verhalen van God in elkaar steken. Niemand weet precies hoe God is.  Ieder zoekt naar een eigen antwoord.

In groep ¾ maakten we samen een prentenboek van het verhaal. Dat boek staat nu in de klassenbibliotheek. 

In groep 5 bleven de vragen rondom geloofszaken maar komen. Hier ontstonden spontane gesprekken over kerken en moskeeën. Over God en Allah. Over de Bijbel en de Koran. Tijd om samen een heel prentenboek te maken was er niet.  We namen de tijd om  door de Bijbel te bladeren en naar nog een verhaal te luisteren. In dat verhaal vraagt iemand aan Jezus: ‘Voor wie moet ik aardig zijn?’ Jezus zegt: ‘Voor iedereen. Niet alleen voor je vrienden of je familie. Maar zelfs voor de mensen die je niet aardig vindt. Lukt je dat? Dan wordt het leven voor iedereen goed.’ Zo kunnen wij samen de aarde een beetje mooier maken.

Liesbeth Winters-Jonas
Gvo-docent

Hallo Wereld-HVO  rondom het thema:  ‘Ik, jij en wij’.

Vorige week werd het eerste blok van Hallo Wereld afgesloten. De groepen 6 en 7//8 ontvingen dit blok iedere week een hvo-les. Bij beide groepen eerst een kennismaking les met mij en wat is HVO gedaan.

Groep 6.
Hier begonnen met het voorlezen van een gedicht, daarna het werkblad hoe goed ken je jezelf gedaan. Voor sommige leerlingen was dit best pittig nadenken over jezelf maar tot slot hadden ze allemaal een heel leuk elfje gemaakt met hun naam. En hun positieve eigenschappen.

Het werkblad Wie ben jij en daarna raden over wie het ging was erg leuk om te doen.

Er waren maar weinig leerlingen die alles goed hadden. Hoe ga je met elkaar om leverde mooi discussies op. Geleide fantasie juf wat is dat? Toen ze door kregen hoe het werkte vonden ze het erg leuk om te doen.

Er kwamen ook hele mooie tekeningen uit. Wanneer ben jij een prettige klasgenoot en  hoe ga je met elkaar om leverde  goede gesprekken op. De lessenserie afgesloten met het spel Hoe goed ken je elkaar.

 

Groep 7/8.
Een gedicht voorgelezen en jullie hebben een gezicht gemaakt door middel van zinnen die over jezelf gingen. Zowel uiterlijk als innerlijk.

Wat een mooie gezichten kwamen eruit. De filosofie les over dromen leverde veel gespreksstof op en de verwerkingsopdracht teken je eigen droom hele mooie bladen ,Hoe ga je met elkaar om en wat vinden we van onze groep waren de  leidraden om met elkaar in gesprek te gaan.

Als afsluiting het spel  Weerwolven van Wakkerdam gespeeld.

Hennie Vis -Middeljans
HVO docent.