OBS De Voorpoort

OBS De Voorpoort is een openbare school. Het leerlingenaantal schommelt tussen de 90 en 100 leerlingen.
Alle leerlingen van 4 jaar of ouder zijn, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, welkom op onze school.

Vanuit vertrouwen, samen bouwen!

Dalton ontwikkeling en coöperatief leren

We hebben ons bij het onderwijs aan onze leerlingen laten inspireren door Helen Parkhurst.
De peilers van het dalton onderwijs zijn:
Vrijheid in gebondenheid
Zefstandigheid
Samenwerken
Effectiviteit en doelmatigheid
Reflectie en borging
 

Vrijheid in gebondenheid
Grenzen stellen
Op obs De Voorpoort leren kinderen door het zelfstandig opdoen van kennis en ervaring. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. 'De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen', zei pedagoge Helen Parkhurst al in 1922. Parkhurst is de grondlegster van het Daltononderwijs. De docent biedt iedere leerling de structuur om met vrijheid te kunnen omgaan.
Verantwoordelijkheid leren
Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en hoeveel tijd het nodig heeft. Achteraf legt het verantwoording af aan de leerkracht.
Stap voor stap
De leerlingen leren stap voor stap vrijheid te hanteren. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de kerndoelen van de overheid, samenleving, schoolplan en dergelijke.

Zelfstandigheid
Zelfstandige mensen
Obs de Voorpoort wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, daarom kiezen wij voor een meer individuele benadering.
Zelfstandig werken
Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op obs De Voorpoort veel zelfstandig gewerkt. De docent onderzoekt steeds wat ieder nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling.

Samenwerking
Respect voor de ander
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op obs De Voorpoort veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden moeten samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

Dit komt tot uiting in ons onderwijs. In alle groepen werken we met week- en dagtaken. Vanaf groep 1 wordt dit opgebouwd. Kinderen leren hun werk zelfstandig plannen voor de week. Tevens wordt er in alle groepen gewerkt met een keuzebord. Dit keuzebord bevat verschillende opdrachten. Kinderen kunnen kiezen welke opdrachten zij willen doen. Deze opdrachten sluiten aan bij de interesse van het kind. Middels de verschillende intelligenties (woordknap, muziekknap, mensknap, ik-knap, motorischknap, tekenknap, rekenknap en natuurknap) willen wij de kinderen aanspreken op hun talenten en deze verder ontwikkelen.

Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen intensief betrokken zijn bij het onderwijs. Door het toepassen van coöperatief leren en werken wordt er veel samengewerkt door de kinderen. De kinderen leren op die manier van elkaar en met elkaar.

 

Onderwijs en leerlingenzorg

OBS de Voorpoort is in ontwikkeling. De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen staat bij ons hoog op de agenda. In 2012 zijn alle leerkrachten geschoold Kanjertrainer geworden. Wij ondersteunen de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen met behulp van de kanjertraining. Op www.kanjertraining.nl kunt u meer informatie over deze methode vinden.

Wij werken in alle groepen met groepsplannen. Dit houdt in dat er in alle groepen werkt wordt met een basisgroep, extra instructie groep en een groep die extra uitdaging aan kan voor dat vakgebied. De instructies van de leerkrachten worden gegeven volgens het model van activerende directie instructie. De instructie wordt voor de vakgebieden op de 3 niveaus aangeboden. De niveaugroepen worden weergegeven in een groepsplan. Voor leerlingen die onvoldoende scoren op het Cito leerlingvolgsysteem ligt er onder het groepsplan nog een individueel handelingsplan. Dit wordt met de ouders besproken, de voortgang wordt ook regelmatig besproken.

Voor leerlingen die meer uitdaging aan kunnen hebben we extra materiaal binnen de school. Wij werken met het SIDI protocol voor meer- en hoogbegaafde kinderen. U kunt op http://eduforce.blogspot.nl/2009/01/sidi-r-protocol.html meer lezen over het SIDI protocol.

Onze intern begeleider Mirjam Liefers houdt de leerlingzorg in de gaten. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het opzetten van de zorg in de groep en zij komt ook regelmatig in de groepen om te observeren.